فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی