فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی