فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۸۶
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی سرطان
۱۳۹۶