فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۸۷
دارای بورد تخصصی