دکتر کیهان بشیری گودرزی
دکتر کیهان بشیری گودرزی
لرستان ، بروجرد
شماره نظام : ۱۴۸۲۴۱
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی