دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
تهران
شماره نظام : ۱۱۳۶۱۰
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص جراحی عمومی
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
۱۳۹۷