دکتر فرید اسکندری
دکتر فرید اسکندری
فوق تخصص جراحی کودکان
تهران
شماره نظام : 84979
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی کودکان
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی