دکتر اکبر اعتصام پور
دکتر اکبر اعتصام پور
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
اصفهان
شماره نظام : 30620
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۹
متخصص چشم پزشکی
۱۳۷۵
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
۱۳۹۰