فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی