دکتر مهتاب فلاح زواره
بیماری شقاق
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
سنگ کیسه صفرا
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
درد نشیمنگاه
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
همورویید
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
کیست طحال
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
بواسیر
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
جواب ماموگرافی
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
جراحی فتق
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر مهتاب فلاح زواره
بی اختیاری مدفوع
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل