دکتر خالد فتحی زاده
دکتر خالد فتحی زاده
تهران
شماره نظام : 98874
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر خالد فتحی زاده
کبود شدن بدن
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
ریه
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
کرونا
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
خارش پوست و درد زیر قفسه ...
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
کرونا
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
کرنا
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
مسمومیت تنفسی
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
اسکن ریه
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
حالت تهوع
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر خالد فتحی زاده
سوزش و درد قفسه سینه
دکتر خالد فتحی زاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی