دکتر فرشته حیدری

دکترای روانشناسی عمومی
برخی از خدمات
 • درمان پرخاشگری
 • درمان اختلال کمبود توجه
 • درمان خود زشت انگاری
 • درمان ترس از مدرسه
 • آزمون سنجش شخصیت
 • آزمون فرافکن
 • آزمون خانواده
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره شغلی
 • تست افسردگی
 • تست رضایتمندی زناشویی
 • درمان اختلال وسواسی جبری