دکتر عباس قنبریان
تهران
شماره نظام : 27281
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 25 دقیقه
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 26 مرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۷۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان