فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۷۰
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان