فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی