فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص جراحی عمومی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی