دکتر علی حاجی هاشمی
هموروئید
دکتر علی حاجی هاشمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر علی حاجی هاشمی
هری اینگوینال
دکتر علی حاجی هاشمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر علی حاجی هاشمی
عمل فتق
دکتر علی حاجی هاشمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر علی حاجی هاشمی
بای پس معده
دکتر علی حاجی هاشمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی