دکتر نسیم هدایتی
دکتر نسیم هدایتی
متخصص دندانپزشکی کودکان
تهران
شماره نظام : 123810
فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص دندانپزشکی کودکان
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی