فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص دندانپزشکی کودکان
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی