فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۳
متخصص داخلی
۱۳۸۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص روماتولوژی
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی