دکتر امیرحسین حسینی
دکتر امیرحسین حسینی
تهران
شماره نظام : 112666
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش کودکان
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی