فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش کودکان
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی