دکتر کیومرث ایزدپناه
دکتر کیومرث ایزدپناه
فارس ، شيراز
شماره نظام : 110971
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 9 خرداد
دکتر کیومرث ایزدپناه
هیدرونفروز جنینی کلیه ها ...
دکتر کیومرث ایزدپناه
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر کیومرث ایزدپناه
بالا بودن درجه حرارت داخل...
دکتر کیومرث ایزدپناه
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...