فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص جراحی عمومی
۱۳۷۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی درون بین (اندوسکوپیک)
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران