دکتر سید مهدی جلالی
دکتر سید مهدی جلالی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (اندوسکوپیک)
تهران
شماره نظام : 29707
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص جراحی عمومی
۱۳۷۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی درون بین (اندوسکوپیک)
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران