فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص جراحی عمومی
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
۱۳۹۷
دارای بورد فوق تخصصی