دکتر رضا جاویدی حمیدی
خراسان رضوی ، مشهد
شماره نظام : 145153
فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۹۳