فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی