دکتر فرشید اکبری کامرانی
البرز ، کرج
شماره نظام : 125430
فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی