فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی