فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی