دکتر امیر حسن محبوبی
دکتر امیر حسن محبوبی شماره نظام پزشکی (57320)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان

تهران

دکتر امیر حسن محبوبی
زود انزالی
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
هیپوسپادیاس
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
مثانه نوروریک
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
تورم ناحیه ختنه گاه
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
هیدرونفروز ۲
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
هیپوسپادیاس
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
هیدرونفروز
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
ورم کلیه جنین
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
ادرار
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسن محبوبی
بیضه نزول نکرده
دکترامیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل