دکتر مهسا قاسمی
دکتر مهسا قاسمی
زنجان
شماره نظام : ۱۵۲۱۶۹
نوبت دهی اینترنتی
P
زنجان، دروازه ی ارک، یمارستان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33544004 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00

P
زنجان، خیابان کارگران، کلینیک شفیعیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33478360 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00