دکتر محمد محسن مظلوم فرد
دکتر محمد محسن مظلوم فرد شماره نظام پزشکی (115528)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

تهران

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
در بیضه راست وشکم وپ...
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
واریکوسل
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
فتق
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
تورم کم در کشاله ران
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
سفیدک روی آلت
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
درد رگ زیر بیضه وبیض...
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
سیگار و سنگ کلیه
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
تکرر ادرار
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
ناتوانی جنسی
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
نکرر ادرار
دکتر محمد محسن ...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل