دکتر مهدی علی پور

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • جراحی شقاق مقعدی
 • آبسه ها
 • جراحی های سرپایی (خال ، توده چربی و کیست و...)
 • جراحی سینوس پایلونیدال (کیست مویی)
 • فیستول مقعد و سایر بیماریهای مقعد
 • درمان پای دیابتی
 • اکسزیون ناخن فرورفته در پا
 • درمان فتق نافی
 • اکسزیون توده های پوستی
 • خالهای بد شکل یا مشکوک به بدخیم
 • جراحیهای توده های خوشخیم و بدخیم شکم و لگن( توده های طحال .کبد .کیسه صفرا .معده .لوزالمعده . روده هاوکولون .رحم .تخمدان ... )
 • جراحی برداشتن روده بزرگ