فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی