دکتر مریم منتصری
دکتر مریم منتصری
البرز ، کرج
شماره نظام : 28204
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۴