فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۴