فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص داخلی
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی