فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی
دکتر پگاه مشکی فارغ التحصیل دانشگاه تهران در مقطع عمومی و تخصص اطفال، دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی، محل کار ایشان در(nicu)بیمارستان مهدیه، نجمیه ی تهران و میناب استان هرمزگان می باشد. تخصص ایشان در ارتباط با سلامت جسمی و روانی کودکان، پیشگیری، درمان و تغذیه ی آن ها می باشد.