دکتر پگاه مشکی
هرمزگان ، ميناب
شماره نظام : 131394
دکتر پگاه مشکی
سیر نشدن نوزاد
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
لک در لپ
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
آلرژی
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
سوختن پوست با یخ
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
مدفوع ابکی
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
عفونت گلو
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
تقویتی
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
بالا بودن سی پی کی
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
ریه نوزاددر٣٨هفته
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر پگاه مشکی
شل بودن شکم نوزاد
دکتر پگاه مشکی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان