فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متخصص جراحی عمومی
۱۳۹۴
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی
رتبه ۵ جراحی ایران
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
عضو بین المللی کالج جراحان امریکا
نویسنده بیش از ۶۰ کتاب جراحی و بیش از ۳۰ مقاله بین المللی