فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۷