دکتر سید میعاد موسوی
تهران
شماره نظام : 138913
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۱
علوم پزشکی ارتش
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران