فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
۱۳۹۵
دارای بورد فوق تخصصی