فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی