دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
مرکزی ، ساوه
شماره نظام : +6
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۱
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی