فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۷۹
دارای بورد تخصصی