فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۷۷
متخصص دندانپزشکی کودکان
۱۳۸۱
دارای بورد تخصصی