دکتر زهرا پورنصیری
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
تهران
شماره نظام : ۴۱۶۱۴
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۶
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
۱۳۸۳
دارای بورد فوق تخصصی