دکتر محمد سعید قزلباش

دکتر محمد سعید قزلباش

پزشک عمومی در کرمانشاه

بیمارستان آریا

کرمانشاه، خیابان بهار، بیمارستان آریا(سجاد)

****37253 083 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ