فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
متخصص جراحی عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی تبریز