دکتر فاطمه رستم خانی
سرد مزاجی
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
سرد شدن رابطه زاناشویی
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
خواب
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
.
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
همسرم
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
مشکل شوهرم
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
درد جدایی از فرزند
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
سرگیجه
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
عصبی بودن
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر فاطمه رستم خانی
روابط باهمسر
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل