دکتر فاطمه رستم خانی
زنجان
شماره نظام : 116252
دکتر فاطمه رستم خانی
اضطراب مزمن و افسردگی و و...
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
اضطراب مزمن
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
افسردگی و اعصاب
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
اضطراب شدید و افسردگی شدی...
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
بیماری افسردگی و اضطراب م...
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
افسردگی و بی قراری
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
چگونه ذولپیدم را ترک کنیم
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
افسردگی
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
مسائل عصبی
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فاطمه رستم خانی
تشخیص آلزایمر
دکتر فاطمه رستم خانی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی