فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش کودکان
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی