فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص داخلی
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۹۲
دارای بورد فوق تخصصی